Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Medezeggenschapsraad

De M.R. is ontstaan t.g.v. de wet Medezeggenschap in het onderwijs. In de raad hebben 4 ouders en 4 leerkrachten zitting.

 

Voorzitter:    

Dhr. B. Krosse (oudergeleding)                           


Penningmeester:           
Mevr. Wijnands (oudergeleding)    
 

Leden:                       
Mevr. K. Schmitz (oudergeleding) 

Vacature    

Mevr. L. Mestrom (personeelsgeleding)   

Mevr. W. Romeijnders (personeelsgeleding)   

Dhr. M. Goes (personeelsgeleding)                       

Mevr. K. Janssen (personeelsgeleding)                                           
       

In het reglement van de medezeggenschapsraad staat veelal de term ‘bevoegd gezag’ vermeld omdat formeel gesproken dit de partner is van de MR. Omdat de directeur, de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, het overleg voert, zal in de feitelijke contacten de directeur voor de MR het aanspreekpunt zijn.
 
Taken
De MR heeft tot taak te adviseren in een groot aantal zaken, dat het schoolbestuur wil uitvoeren. Anderzijds moet het schoolbestuur instemming vragen van de MR ten aanzien van een groot aantal voor te nemen besluiten. De MR van de school houdt zich bezig met de eigen schoolse zaken. Dit alles is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Er is een overkoepelende medezeggenschapsraad (GMR) voor de bijzondere basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs, die allen onder één bestuur, onze stichting Kerobei, vallen. Bepaalde bevoegdheden hebben alle medezeggenschapsraden gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
 
Proce­dure
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In principe wordt vergaderd voorafgaande aan de GMR vergaderingen. De agenda van de MR-vergadering wordt bekend gemaakt via internet op onze website. Via de Nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van hetgeen er besproken is. Voor alle vragen die met de organisatie van het onderwijs en het belang van de kinderen te maken hebben kunnen ouders ook bij leden van de medezeggenschapsraad terecht.

Heeft u vragen en/of opmerkingen richting de M.R., klik dan hier.