Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Verlof Aanvragen

Verlof tot en met 10 schooldagen per jaar:
(onder andere verlof i.v.m. huwelijk, begrafenis, jubileum, enz.)

-de beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur, binnen de wettelijke kaders;
-de ouders nemen contact op met de directeur en de aanvraag wordt schriftelijk ingediend;
-vakantieverlof gedurende de eerste twee lesweken is in principe uitgesloten;
-de 10 dagen zijn niet bedoeld voor een extra vakantie dan wel verlenging van de zomervakantie;
-een aanvraag dient in principe twee maanden van te voren te worden ingediend;
-de leerplichtconsulent(e) blijft beschikbaar voor advies;
-ouders kunnen een bezwaarschrift indienen bij de directeur.

Verlof meer dan 10 dagen per jaar:
-een aanvraagformulier is op school en bij de leerplichtconsulent(e) verkrijgbaar;
-dit wordt door de ouders ingevuld en naar de leerplichtconsulent(e) gestuurd;
-een aanvraag dient in principe minimaal twee maanden van te voren te worden ingediend;
-de leerplichtconsulent(e) hoort de ouders/verzorgers en neemt vervolgens contact op met de directeur om diens standpunt te horen;
-de ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing;
-tegen deze beslissing kunnen ouders/verzorgers een bezwaarschrift indienen bij de commissie voor bezwaar- en beroepschriften;
-verlof voor extra vakanties dan wel verlenging van de reguliere schoolvakanties wordt altijd afgewezen.
           
Leerlingen die de leeftijd van 5 jaar nog niet bereikt hebben,
kunnen in overleg met de school extra verlof aanvragen. Dit
in het kader van de rechten die 4-jarigen hebben.

Mocht U nog verdere uitleg wensen kunt U altijd met de directeur contact opnemen.
Bovendien:      

Wanneer uw zoon/dochter onder schooltijd een afspraak bij de huisarts, specialist in het ziekenhuis, orthodontist of tandarts heeft, dient U dit schriftelijk bij de groepsleerkracht te melden.

Probeer dergelijke afspraken zoveel als mogelijk is, buiten de schooltijden vast te laten leggen.                     
Ongeoorloofd schoolverzuim mag niet voorkomen.
Om U hierin duidelijkheid te geven het volgende:
Wanneer is schoolverzuim geoorloofd?
-Indien de school gesloten is.
-Indien de leerling de toegang tijdelijk is ontzegd.
-Indien de leerling door ziekte, de vervulling van godsdienstplichten of andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken,
MITS   
- bij ziekte binnen 2 dagen bericht is gegeven aan de directeur;
- bij vervulling van godsdienstplichten daarvan uiterlijk 2 dagen voor verhindering is kennis gegeven aan de directeur;
- bij verhindering door andere omstandigheden de directeur van de school verlof heeft verleend. Dit verlof moet schriftelijk van te voren worden aangevraagd.

In alle andere gevallen, of indien niet voldaan is aan de voorwaarden is verzuim ongeoorloofd.
 
Van ongeoorloofd verzuim moet de directeur van de school binnen drie dagen kennis geven aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. Het college van B&W beslist dan over de verdere gang van zaken.
In de meeste gevallen zal een procesverbaal worden opgemaakt, dat doorgestuurd wordt naar de procureur, die dan op zijn beurt de zaak afhandelt.
 
Zorg er altijd voor dat schoolverzuim terecht is, ziekmelding houdt niet automatisch in dat dit geoorloofd schoolverzuim is.
 
Het is belangrijk dat U uw vakantie plant binnen de schoolvakanties.
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft bij herhaling laten weten dat de leerplichtwet het niet toestaat extra vrij te geven om eerder op vakantie te kunnen gaan of daarvan later terug te kunnen komen.

Het verlof kan worden aangevraagd middels een formulier dat u HIER kunt downloaden.
Lever het ingevulde formulier, voorzien van handtekening(en), in bij de administratie van onze school.