Basisschool KOM.MIJN - Belfeld
MENU

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die kinderen op onze school hebben.
De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • Het (mede) organiseren van activiteiten.
  • Het ondersteunen, aanvullen van leerkrachten bij activiteiten.
  • Het informeren over en betrekken van ouders/verzorgers bij activiteiten.
  • Elk jaar een begroting samen te stellen; waarvoor en hoeveel budget er voor bepaalde activiteiten beschikbaar is. Opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de leden.
  • Adviseren van de medezeggenschapsraad.

 
Uit de ouderraad zijn tevens enkele ouders, contactouder. Per groep is er één contactouder en één reserve. De contactouder kan door de leerkracht worden benaderd.
Dit gebeurt als activiteiten door de leerkracht georganiseerd, niet door dreigen te gaan doordat er te weinig ouderhulp is. De contactouder zal in zo’n geval ouders van de betreffende groep telefonisch benaderen.
In het begin van elk schooljaar worden de contactouders in de Nieuwsbrief voorgesteld. Bij de ingang van elke groep hangt een bord met naam en foto.
 
De ouderraad vergadert twee keer per schooljaar (september en januari). Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten besproken en de taken verdeeld.
Tevens vergadert het dagelijks bestuur van de ouderraad jaarlijks met het MT (managementteam) en twee keer per jaar met de MR (medezeggenschapsraad).
 
Deze vergaderingen zijn voor alle ouders vrij toegankelijk. Data worden in de Nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
Ouders die interesse hebben kunnen op deze avond kenbaar maken dat zij toe willen treden tot de ouderraad. Dit kan ook gebeuren gedurende het schooljaar bij een van de bestuursleden.
 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie kunt u zich wenden tot het dagelijkse bestuur:

Voorzitter:                   
Moniek Beurskens                           
ORKommijn@kommijn.kerobei.nl

Secretaris:                   
Janneke Willems                        
 

Penningmeester:          
Ankie Pelzer

Lid:                        
Cindy van Wijlick                    
                                 
Lid:
Lean Engelen                           

Lid:
Moniek Beurskens

Vertegenwoordiging namens het team:
Margo Ruhl.

 
U kunt ons bereiken via een eigen e-mailadres: ORKOMMIJN@KOMMIJN.KEROBEI.NL